Integritetspolicy

EasyWise - Webbhygien Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss på Easywise/Webbhygien, oavsett om du är kund, leverantör, webplatsbesökare eller på annat sätt är i kontakt med oss. Vi vill med denna Integritetspolicy beskriva hur vi samlar in, hanterar och lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (EU) 2016/679.

Personuppgiftsansvarig
Webbhygien  (org nr 690219-2780) är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:
Easywise/Webbhygien
Trådgränd 1
215 37 Malmö 
Telefon: 0723252329
E-post: [email protected]

Vilka personuppgifter vi samlar in och hur
Easywise/Webbhygien samlar in och behandlar endast de personuppgifter som är relevanta i förhållande till tjänst eller produkt samt ingångna avtal. Vi samlar in och behandlar personuppgifter:
- som du har lämnat själv i samband med att du blev kund hos oss eller beställt en annan tjänst, samt när du kommunicerar med oss digitalt, eller på annat sätt.
- som skapas när du använder någon av våra tjänster eller produkter.
- som samlas in genom att våra webbsidor placerar cookies som samlar information från din webbläsare.
Vilken information vi specifikt vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster eller produkter du som använder.

Vilka ändamål använder vi dina personuppgifter för
Behandlingen av dina personuppgifter sker för följande ändamål:
- för att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra tjänster och produkter
- för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser
- för att vi ska kunna kommunicera med dig och informera dig om våra tjänster och produkter
För att vi ska få behandla personuppgifter måste behandlingen baseras på laglig grund. Det betyder att vår behandling baseras på någon av nedan angivna anledningar:
- behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig eller din arbetsgivare
- behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla rättliga skyldigheter 
- du har samtyckt till behandlingen, eller
- efter en intresseavvägning.

Vilka kan få del av dina personuppgifter
Easywise/Webbhygiens utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. De som kan komma att få del av personuppgifter är de olika leverantörer som vi samarbetar med, vilka är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva verksamhet och tillhandahålla våra tjänster och produkter. Easywise/Webbhygien vidtar ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att mottagarna av dina personuppgifter inte behandlar dem för andra ändamål än vad som anges i denna policy. 

Leverantörer av IT- och administrationstjänster:
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet samt anlitar externa administrationstjänster. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina personuppgifter vid all sådan utlagd hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är molnlösningar eller installerade hos vår leverantör och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag. Vill du veta vilka Leverantörer av IT- och administrationstjänster vi använder för att behandla dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Informations- och marknadsföringsstjänster:
Vi använder oss inte av externa leverantörer vad gäller information och marknadsföring om våra tjänster och produkter till dig.

Var vi behandlar dina personuppgifter
Easywise/Webbhygien målsättning är att all behandling av dina personuppgifter ska ske inom EU/EES. Trots detta kan dina personuppgifter i vissa fall komma att överföras till och behandlas i ett land som ligger utanför EU/EES, t.ex. på grund av att vi använder oss av molntjänstleverantörer. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer vi vidta samtliga rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras och skyddas på adekvat sätt som är jämförbart med skyddet som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Easywise/Webbhygien kommer att behandla dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter så länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behandlingen, samt för att uppfylla lagliga krav. Det kan t.ex. vara personuppgifter som berör utförda utbildningar vilka, av olika anledningar, kan behöva verifieras långt efter utbildningen. Webbhygien har upprättat register över olika kategorier av personuppgifter, ändamålet, lagringsplats samt hur länge de sparas. Har du specifika frågor om hur länge personuppgifter sparas är du välkommen att kontakta oss. Dina personuppgifter kommer dock sparas som längst i tio år från avslutat avtal.

Dina rättigheter
Enligt Dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och svensk lag har du rättigheten att under vissa omständigheter få tillgång till, begära rättelse i och radera dina personuppgifter samt återkalla samtycke. Vidare har du även rätt att under vissa omständigheter begränsa eller invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära dataportabilitet.
Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta marknadsföring genom att kontakta oss, eller avseende e-postutskick avregistrera dig i aktuell e-post.

Om du har frågor, synpunkter eller klagomål på hur Easywise/Webbhygien behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har även rätten att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.
 
Så här skyddar vi dina personuppgifter
Easywise/Webbhygien värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Vi uppdaterar denna integritetspolicy vid behov och den giltiga versionen kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades 2022-10-12


Joanna Oddane 
CEO Easywise/Webbhygien